img

Daşky gurşawy goramagyň global üpjünçisi

Howpsuzlyk täze material çözgütleri

MLCC ULANMAK ÜÇIN JIANGSU EMT PET BASE FILMI

2018-nji ýylyň ahyrynda EMT, umumy eýeçiligindäki golçur kärhanasy Jiangsu EMT-iň üsti bilen her ýyl 20,000 tonna OLED displeý tehnologiýasy bilen optiki derejeli poliester esasy film taslamasynyň maýa goýulmagy we gurulmagy barada bildiriş berdi. ýuany

4 ýyllap dowam eden tagalladan soň, Jiangsu EMT-iň G3 önümçilik liniýasy 2021-nji ýylda Jiangsu şäheriniň Haýn şäherinde ýerleşýär.Önüm katalogynda MLCC ulanmak üçin esasy film, GM Serie derejesi bar.

MLCC esasy filminiň galyňlygy 12-125 mikron, ABC bilelikde ekstruziýa gurluşy, goşa örtük, ajaýyp önüm öndürijiligi, esasan MLCC ulanmak üçin esasy membrana hökmünde ulanylýan programmalarda ulanylýar.

1655197886455

MLCC membranasy üçin esasy filmiň shemasy

MLCC filmi MLCC önümçilik prosesinde gaty köp sarp edilýär.Bejergi prosesi, palçyk örtügi wagtynda palçyk gatlagyny götermek üçin, PET filminiň üstki gatlagynda silikon goýberiji serişdäni örtýär.Bu amal, EMT kepillendirip bilýän PET esasy filmiň ýüzüniň ýokary tekizligini talap edýär.Birnäçe ýyllap gözleglerden soň, Jiangsu EMT Ra indeks betwenn10nm- 40nm-a üstünlikli ýetdi.

xtgf

Indi, Jiangsu EMT synplary GM70, GM70 A, GM70B, GM70D köpçülikleýin öndürildi, programma inçe MLCC prosesini we umumy ulanylyş görnüşini öz içine alýar;Ultra inçe MLCC prosesi üçin GM70C hem giriş tapgyrynda we ýakyn wagtda müşderilerimize köpçülikleýin önümçilige we üpjünçilige taýyn bolar.

MLCC esasy film önümleri barada has giňişleýin maglumat üçin e-poçta ibermek bilen önüm broşýurasy üçin bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris:Satyş@dongfang-insulation.com

EMT siziň maslahatyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýar, geliň, innowasiýa arkaly durnukly dünýä guralyň.


Iş wagty: Iýun-14-2022

Habaryňyzy goýuň