img

Daşky gurşawy goramagyň global üpjünçisi

Howpsuzlyk täze material çözgütleri

Barlag merkeziniň tanyşdyrylyşy

Barlag merkezi, Hytaýyň izolýasiýa pudagyna bagyşlanan hünärli giňişleýin laboratoriýa.Güýçli tehnologiýa, ýokary gözleg ukyby we oňat enjamlaşdyrylan enjamlar bilen enjamlaşdyrylandyr.Elektrik häsiýetlerine, mehaniki aýratynlyklaryna, fiziki aýratynlyklaryna, ýylylyk aýratynlyklaryna, gurallaryň derňewine we fiziki-himiki derňewlere ünsi jemleýän bu ýöriteleşdirilen laboratoriýalar izolýasiýa materiallary, izolýasiýa bölekleri we beýleki degişli materiallar boýunça synaglary ulanyp biler.

Hil syýasaty:

Hünärmen, ünsi jemleýän, adalatly, täsirli

Hyzmat şerti:

Maksady, ylmy, adalat, howpsuzlyk

Hil nyşany:

A. kabul ediş synagynyň ýalňyşlyk derejesi 2% -den köp bolmaly däldir;

B. Gijikdirilen synag hasabatlarynyň derejesi 1% -den köp bolmaly däldir;

C. Müşderileriň arzalaryna garamagyň derejesi 100% bolmaly.

Umumy maksat:

CNAS-yň ykrar edilmegine, gözegçilik barlagyna we täzeden baha berilmegine gözegçilik merkeziniň dolandyryş ulgamyny yzygiderli gowulandyrmak;Müşderiniň 100% kanagatlanmagyny gazanmak üçin hyzmatyň hilini yzygiderli ýokarlandyrmak;Synag mümkinçiliklerini yzygiderli giňeltmek we izolýasiýa pudagyndan täzeläp bolýan energiýa, nepis himiki serişdeler we ş.m. synag aralygyny giňeltmek.

Synag gurallarynyň tanyşdyrylyşy

1 (1)

Ady:Sanly uniwersal synag enjamy.

Synag elementleri:Dartyş güýji , gysyş güýji , flexural güýç, gyrkym güýji we ş.m.

Aýratynlyklary:Iň ýokary güýç 200kN.

1 (2)

Ady:Elektrik köprüsi.

Synag elementleri:Otnositel geçirijilik we dielektrik bölünme faktory.

Aýratynlyklary:Adaty we gyzgyn synaglary geçirmek üçin aragatnaşyk prosesini we kontakt däl usuly kabul ediň.

1 (3)

Ady:Volokary woltly bölüniş synagy.

Synag elementleri:Bölüniş naprýa .eniýesi , dielektrik güýji we naprýa .eniýe garşylygy.

Aýratynlyklary:Iň ýokary naprýa .eniýe 200kV ýetip biler.

1 (4)

Ady: Bug Ttöleg synagçysy.

Synag elementi: Bug Ttölegsizlik.

Aýratynlyklary:Elektrolitiki prosesi kabul edip, bir wagtyň özünde üç sany konteýnerde synaglary geçiriň.

1 (5)

Ady:Megohm metr.

Synag elementleri:Izolýasiýa garşylygy, ýerüsti garşylyk we ses garşylygy.

 

1 (6)

Ady:Görüş ölçeg guraly.

Synag elementleri:Daş görnüşi, ululygy we kiçelmegiýaşygatnaşygy.

 


Habaryňyzy goýuň