img

Daşky gurşawy goramagyň global üpjünçisi

Howpsuzlyk täze material çözgütleri

 • Köpük senagatynda EMT örtük materialy

  Köpük önümleriniň esasy wezipeleri ýassyk, izolýasiýa, ses azaltmak we kölege bermekdir.Köpük önümleri dürli pudaklarda giňden ulanylýar, meselem: ● Awtoulag pudagy: Bamper çaknyşmaga garşy material, Batareýa Uçimura, oturgyç ýassygy ● Jemgyýetçilik transporty: Akustiki paneller, Gaske ...
  Koprak oka
 • Galyndy maşynlarynda EMT izolýasiýa materialy

  Galyndy maşynlarynda EMT izolýasiýa materialy

  1966-njy ýyldan başlap, EM Technology izolýasiýa materiallaryny gözlemek we işläp düzmek bilen meşgullanýar.Senagatda 56 ýyl ösdürip ýetişdirmek, ägirt uly ylmy gözleg ulgamy döredildi, elektrik energiýasyna, tehnikalara, öý haýwanlaryna hyzmat edip, 30-dan gowrak täze izolýasiýa materiallary işlenip düzüldi ...
  Koprak oka
 • U-2 iň soňky optiki zolakly kamera missiýasyny uçýar, ýöne Dragon Girl uçarmanlary datçikleri ulanmakda bilimleri we başarnyklary saklar

  Howa güýçleriniň belentlikdäki, howa şertli gözleg uçarlary U-2 Dragon Lady ýaňy-ýakynda Bill Howa güýçleriniň bazasynda soňky optiki zolak kamera missiýasyny uçurdy.2-nji düşündirilişi ýaly. Leýtenant Heýli M. Toledo, 9-njy gözleg ganaty jemgyýetçilik gatnaşyklary, “Döwrüň soňy: U-2 ...
  Koprak oka
 • Optiki aragatnaşyk enjamlaryny öndürijiler maglumat merkeziniň programmalarynyň 2H22 iberilişini ýokarlandyrýandygyny görýärler

  Taýwan optiki aragatnaşyk enjamlaryny öndürijileriň köpüsi, ýylyň birinji ýarymynda girdejiniň ep-esli gowulaşandygyny habar berip, 5G esasy stansiýa programmalaryna garanyňda maglumat merkezi programmalaryna has köp üns berýärler we ikinji ýarymynda has gowy netijelere garaşylýar ... Käbir abonentler tygşytlamagy halaýarlar .. .
  Koprak oka
 • MLCC ULANMAK ÜÇIN JIANGSU EMT PET BASE FILMI

  MLCC ULANMAK ÜÇIN JIANGSU EMT PET BASE FILMI

  2018-nji ýylyň ahyrynda EMT, umumy eýeçiligindäki golçur kärhanasy Jiangsu EMT-iň üsti bilen ýyllyk 20,000 tonna OLED displeý tehnologiýasy bilen optiki derejeli poliester esasy film taslamasynyň maýa goýulmagy we gurulmagy barada bildiriş berdi. ýuany4-den soň ...
  Koprak oka
 • BMI rezin önümleri

  BMI rezin önümleri

  “Sichuan EM Technology Co., Ltd.” (EMT), global material öndürijisi bolup, jemgyýet üçin has gowy durmuş derejesini döretmek üçin howpsuz we ekologiýa taýdan arassa material çözgütleri hödürlemegi maksat edinýär.Izolýasiýa filmimiz, optiki film, mika lentasy, rezin we beýleki önümlerimiz UHV güýjüne giňden hyzmat edýär, ...
  Koprak oka
 • CG gorag filmi

  CG gorag filmi

  Gurluş Tehniki parametr Harytlar birligi Standart baha Adaty bahalar Synag usuly Applicationm gatlagynyň galyňlygy µm 60 ± 5 60 ± 5 61 GB / T 7125 GB / T 7125 Peeling güýji gf / 25mm gf / 25mm 4 ± 3 4 ± 3 3.5 GB / T 2792 GB / T 2792 faceerüsti garşylyk Ω / □ Ω / □ 1 * 10 ...
  Koprak oka
 • Mis folga lentasy DFTAT31A13-3515

  Mis folga lentasy DFTAT31A13-3515

  Düşündiriş Mis folga esasy material hökmünde kabul edilýär we ýokary temperatura garşylygy, elektrik geçirijiligi we ýylylygyň ýaýramagy häsiýetleri bolan ýörite basyşa duýgur ýelim bilen örtülendir.Nyşan • Highokary ýelmeşme we gowy temperatura garşylyk.• Ajaýyp elektrik ...
  Koprak oka
 • Aşakdaky programmalar bilen EV güýç batareýasyna elektrik izolýasiýa filmini hödürleýäris

  Aşakdaky programmalar bilen EV güýç batareýasyna elektrik izolýasiýa filmini hödürleýäris

  -Batareýa paketini örtmek - Batareýa modul bilen örtmek - Batareýa öýjügindäki gaplar izolýasiýa filminiň aýratynlyklary -Polipropilen film * Galogeniz * ýokary dielektrik bölüniş güýji * UL94 sanawda * RTI 120 ℃, ajaýyp fiziki we mehaniki aýratynlyklary saklaýar * ýasamak üçin gaýtalanýan bukulýar içine ...
  Koprak oka
 • EV ýag bilen sowadylýan hereketlendirijiniň ýeri izolýasiýasy

  EV ýag bilen sowadylýan hereketlendirijiniň ýeri izolýasiýasy

  Çeýe laminatlary öndürmekde 40 ýyldan gowrak tejribesi bolan Dongfang, häzirki wagtda EV elektrik ulagynyň täze pudagyna hyzmat etmegi maksat edinýär.Oter izolýasiýasy üçin iň meşhur saýlaw üç: Nomex kagyzy, NPN we NHN.Şonuň üçin bu üç materialyň öndürijiligini başda deňeşdirip seljerýäris ...
  Koprak oka
 • Aralyk bir Stocka sanawy

  Aralyk bir Stocka sanawy

  Adyň gurluşy CAS No. ualyllyk önüm 5- aminizoftalat kislotasy 99-31-0 550 T Dimetil 5- nitroizoftalat 13290-96-5 1000 T 5- nitroizoftal turşusy 618-88-2 50 T Laitini (Alectinib) 1256580-46-7 10 kg Le ...
  Koprak oka
 • Esasy önümleriň tanyşdyrylyşy - Az çykarylýan poliester filmi

  Esasy önümleriň tanyşdyrylyşy - Az çykarylýan poliester filmi

  Pes çykaryjy poliester filmi, kondisioner, sowadyjy we beýleki elektrik enjamlarynyň kompressor önümçilik pudagynda ulanylýan EMT tarapyndan özbaşdak işlenip düzülýär.Önüm gaty pes ksilen çykarmak bahasyna we ajaýyp ýylylyga garşylygy bar.Monopoliýa pozisiýasyny bozdy ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2

Habaryňyzy goýuň