img

Daşky gurşawy goramagyň global üpjünçisi

Howpsuzlyk täze material çözgütleri

BMI rezin önümleri

“Sichuan EM Technology Co., Ltd.” (EMT), global material öndürijisi bolup, jemgyýet üçin has gowy durmuş derejesini döretmek üçin howpsuz we ekologiýa taýdan arassa material çözgütleri hödürlemegi maksat edinýär.

Izolýasiýa filmimiz, optiki film, mika lentasy, rezin we beýleki önümler UHV güýjüne, ýel energiýasyna, Gün energiýasyna, 5G aragatnaşyk, sarp ediş elektronikasy, öý enjamlary we beýleki ugurlara giňden hyzmat edýär.Önümleriň we hyzmatlaryň gowy hili bu pudakda giňden tanalýar.

Birnäçe ýyllap gözleg we ösüş we düzülişden soň, mis örtükli laminatlar üçin ýokary öndürijilikli BMI rezin önümlerinde uly üstünlik gazandyk.

Önümiň ady: BMI rezin (Maleamide rezin).

Bahalar: DFE936, DFE950

1.DFE936

Bu önüm pes kristal termosetting rezin monomeridir, molekulýar aralygy köpeltmäge kömek edýän gysga zynjyryň ornuny tutýan epoksi reziniň ýylylyga çydamly modifikatory hökmünde ulanylyp bilner, şeýlelik bilen reziniň kristallygyny gowşadýar, çözülişini gowulandyrýar, çözýär ordinaryokary derejeli çap edilen zynjyr tagtalaryny, F derejeli izolýasiýa materiallaryny, ýokary öndürijilikli aşgazana çydamly materiallary we ş.m. taýýarlamak üçin adaty goşa menimid rezininiň pes ergin meselesi.

BMI resin products1 BMI resin products2

Öndürijilik parametrleri:

seriýa belgisi

Metrik ady

birlik

Synag şertleri

Metrik bahasy

Adaty gymmatlyklar

1

Daş görnüşi

/

Eyealaňaç göz syn

Ak gaty poroşok

Ak gaty poroşok

2

Ereýän nokat

DSC , 10 ℃ / min , N2

160—170

168

3

Kislota

mg KOH / g

HG / T 2708-1995

< 1.0

0,3 ~ 0,5

4

Mazmuny

wt%

HPLC

≥97

98.1 ~ 98.4

Programmalar:

1.1 Önüm, ýokary temperatura, radiasiýa we ýokary güýje çydamly birleşýän matrisa rezin hökmünde diallyl bisfenol A bilen kopolimerizasiýa edilip bilner.

1.2 Önüm izolýasiýa materiallaryny, ýokary temperatura ýelimlerini we ş.m. taýýarlamak üçin adaty epoksi rezin bilen üýtgedilip bilner we önümler ýokary temperatura, gowy izolýasiýa we birleşenden soň berk berklige çydamly.

1.3 Önümiň ereýän we eräp bilýän aýratynlyklary bar we uly komponentler üçin amatly süýümli materiallary örtmek ýa-da siňdirmek üçin ulanylýar.

2. DFE 950

Bu önüm pes eriş nokady termosetting rezinidir, epoksi reziniň ýylylyga çydamly üýtgeýjisi hökmünde ulanylyp bilner, köp erkeklik gurluşynyň gurluşy reziniň kristallygyny gowşadýar, çözülişini gowulandyrýar, adaty goşa manimid rezininiň pes ergin meselesini çözýär , ýokary derejeli çap edilen zynjyr tagtasyny, F derejeli izolýasiýa materiallaryny, ýokary öndürijilikli aşgazana çydamly materiallary we ş.m. taýýarlamak üçin göni ýelimlenip bilner.

BMI resin products3 BMI resin products4

Aýratynlyklary:

seriýa belgisi

Metrik ady

birlik

Synag şertleri

Metrik bahasy

Adaty gymmatlyklar

1

Daş görnüşi

-

Gowy ýagtylandyrylan ýerlerde ýalaňaç göz bilen synlaň

Goňur sary gaty

Goňur sary gaty

2

Ingumşak nokatlar

Obeer şary kanuny

75 ~ 90

80 ~ 85

3

Kislota

mg KOH / g

HG / T 2708-1995

< 3.0

1.0 ~ 1.5

4

Çözüw

-

25 ℃ , 50wt% DMF / MEK (wt / wt = 1: 1)

Arassa we aýdyň

Arassa we aýdyň

Goýmalar

2.1 Önümler ýokary temperatura, radiasiýa we ýokary güýçlere çydamly goşma materiallar üçin esasy rezin hökmünde diallyl bisfenol A, sianat, amin bejeriş serişdesi, polifenilen efir we ş.m. bilen kopolimerizasiýa edilip bilner.

2.2 Önüm izolýasiýa materiallaryny, ýokary temperatura ýelimlerini we ş.m. taýýarlamak üçin ulanylýan adaty epoksi rezin bilen üýtgedilip bilner we önümler birleşenden soň ýokary temperatura, gowy izolýasiýa we berk berklige çydamlydyr.

2.3 Önümiň ereýän we ereýän aýratynlyklary bar we uly komponentler üçin amatly süýümli materiallary örtmek ýa-da siňdirmek üçin ulanylýar.

DFE936 & DFE950 daşaýjy plitalary, plastinka meňzeş göterijileri we ýokary tizlikli CCL-leri taýýarlamak üçin gowy saýlawdyr.

BMI resin products5

Biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris, CCL kärhanalaryňyzy raketa etmäge kömek edeliň.

Habarlaşmak üçin adam: jenap Feng,fengjing@emtco.com


Iş wagty: Iýun-07-2022

Habaryňyzy goýuň